Dienstenovereenkomst inschrijving doorverkopers

We hebben de voorwaarden bijgewerkt die van toepassing zijn op de klanten van Zendesk-resellers en die we de "Subscription Services Agreement" noemen. Indien U een nieuwe Abonnee bent, gaat deze Overeenkomst voor Abonnementsdiensten in op 1 juni 2023. Indien U een bestaande Abonnee bent, stellen Wij U vooraf op de hoogte van deze wijzigingen die met ingang van 1 juli 2022 van kracht zullen zijn. Klik hier voor de vorige versie van Onze Overeenkomst Abonnementsdiensten.

OVEREENKOMST ABONNEMENTSDIENSTEN
VAN TOEPASSING OP KLANTEN VAN ZENDESK RESELLERS

U ("Abonnee", "U", "Uw" of aanverwante termen) verwerft een abonnement op een Dienst (zoals hieronder gedefinieerd) die door Zendesk wordt beheerd van een niet-verwante derde partij die gemachtigd is dergelijke abonnementen te verkopen ("Reseller") krachtens een afzonderlijke overeenkomst met Zendesk ("Resellerovereenkomst"). In aanvulling op alle bepalingen en voorwaarden met betrekking tot Uw gebruik van de Dienst krachtens een overeenkomst tussen U en de Reseller, bevat deze Overeenkomst de voorwaarden die van toepassing zijn op Uw toegang tot en gebruik van de Dienst. Zendesk is een uitdrukkelijke begunstigde van deze Overeenkomst, en door een abonnement op de Service te nemen, erkent U uitdrukkelijk en gaat U ermee akkoord dat Zendesk het recht heeft om deze Overeenkomst tegen U af te dwingen en dat deze Overeenkomst de volledige overeenkomst vormt en alle eerdere overeenkomsten tussen U en Zendesk vervangt met betrekking tot Uw abonnement op de Service of Uw toegang tot of gebruik ervan krachtens deze Overeenkomst en Uw overeenkomst tussen U en de Reseller.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, hetzij door een Dienst te openen of te gebruiken, hetzij door een Agent of Eindgebruiker toestemming te geven of toe te staan een Dienst te openen of te gebruiken, stemt de Abonnee ermee in aan deze Overeenkomst gebonden te zijn vanaf de datum van die toegang of dat gebruik van de Dienst (de "Ingangsdatum"). Indien U deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf, organisatie of een andere rechtspersoon (een "Entiteit"), gaat U akkoord met deze Overeenkomst ten behoeve van die Entiteit en verklaart U aan Zendesk dat U bevoegd bent die Entiteit en de aan haar Gelieerde Ondernemingen aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Abonnee", "U" of "Uw" hierin verwijzen naar die Entiteit en de aan haar Gelieerde Ondernemingen. Indien U niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien U niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag U de Diensten niet gebruiken of eender welk gebruik ervan toestaan. Abonnee en Zendesk worden voor het doel van deze Overeenkomst elk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd.

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden:

 1. Toegang tot de Diensten

 2. Gebruik van de Diensten

 3. Opzegging en beëindiging

 4. Vertrouwelijke informatie

 5. Sub-verwerkers en beveiliging van Dienstgegevens

 6. Tijdelijke opschorting

 7. Niet-Zendesk diensten

 8. Gratis proefperiode

 9. Intellectuele eigendomsrechten

 10. Verklaringen, garanties en vrijwaringsclausules

 11. Schadeloosstelling

 12. Aansprakelijkheidsbeperking

 13. Overdracht, volledige overeenkomst en wijziging

 14. Scheidbaarheid

 15. Exportvoorwaarden en -beperkingen

 16. Verhouding tussen de Partijen

 17. Kennisgeving

 18. Toepasselijk recht

 19. Federale overheidsbepalingen inzake eindgebruik

 20. Ethisch gedrag en naleving

 21. Overleving

 22. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN