Overslaan naar belangrijkste inhoud

Hoofddienstverleningsovereenkomst

We hebben de Hoofddienstverleningsovereenkomst van Zendesk bijgewerkt (voorheen de Hoofdabonnementsovereenkomst genoemd). Indien U een nieuwe Abonnee bent, gaat deze Hoofddienstverleningsovereenkomst in op 4 december 2023. Als U een bestaande Abonnee bent, stelt Zendesk U vooraf in kennis van deze wijzigingen die per 4 januari 2024 van kracht worden. Voor de vorige versie van Zendesk's Hoofddienstverleningsovereenkomst, klik hier. Voor een PDF-versie van deze Hoofddienstverleningsovereenkomst, klik hier. Indien U een abonnement op een door Zendesk geëxploiteerde Dienst verwerft van een niet-verwante derde die bevoegd is dergelijke abonnementen te verkopen krachtens een afzonderlijke overeenkomst met Zendesk, zijn de voorwaarden van deze Hoofddienstverleningsovereenkomst nietig en zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op Uw toegang tot en gebruik van de Dienst hier te vinden.

DEZE OVEREENKOMST IS EEN BINDEND CONTRACT EN REGELT HET GEBRUIK VAN EN DE TOEGANG TOT DE DIENSTEN DOOR U, AGENTEN EN EINDGEBRUIKERS, HETZIJ IN VERBAND MET EEN BETAALD ABONNEMENT OF EEN GRATIS PROEFPERIODE VOOR DE DIENSTEN.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, hetzij door toegang tot of gebruik van een Dienst, hetzij door een Agent of Eindgebruiker te machtigen of toe te staan toegang tot of gebruik van een Dienst te maken, gaat de Abonnee ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst vanaf de datum van deze toegang of gebruik van de Dienst (de "Ingangsdatum"). Indien U deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf, organisatie of een andere rechtspersoon (een "Entiteit"), gaat U akkoord met deze Overeenkomst ten behoeve van die Entiteit en verklaart U aan Zendesk dat U bevoegd bent die Entiteit en de aan haar Gelieerde Ondernemingen aan deze Overeenkomst te binden, in welk geval de termen "Abonnee", "U" of "Uw" hierin verwijzen naar die Entiteit en de aan haar Gelieerde Ondernemingen. Indien U niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien U niet akkoord gaat met deze Overeenkomst, mag U de Diensten niet gebruiken of eender welk gebruik ervan toestaan. Abonnee en Zendesk worden voor het doel van deze Overeenkomst elk een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen" genoemd.

Het doel van deze Overeenkomst is het vaststellen van de voorwaarden waaronder de Abonnee de Diensten en Professionele Diensten van Zendesk kan afnemen zoals beschreven in een Service Order, Statement of Work of een ander document dat door de Abonnee is ondertekend of overeengekomen.

In geval van tegenstrijdigheid of conflict tussen de voorwaarden van de Hoofddienstverleningsovereenkomst en de voorwaarden van een Service Order of Statement of Work, prevaleren de voorwaarden van de Service Order of Statement of Work. Niet-Engelse vertalingen van deze Overeenkomst worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak. De Engelse versie prevaleert in geval van dubbelzinnigheid of strijdigheid tussen vertalingen.

Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden:

 1. Toegang tot de Diensten
 2. Gebruik van de Diensten
 3. Termijn, annulering en opzegging
 4. Facturering, planwijziging en betalingen
 5. Vertrouwelijke informatie
 6. Sub-verwerkers en beveiliging van Dienstgegevens
 7. Tijdelijke opschorting
 8. Niet-Zendesk diensten
 9. Gratis proefperiode
 10. Intellectuele eigendomsrechten
 11. Verklaringen, garanties en vrijwaringsclausules
 12. Schadeloosstelling
 13. Aansprakelijkheidsbeperking
 14. Overdracht, volledige overeenkomst en wijziging
 15. Scheidbaarheid
 16. Naleving van exportregels en gebruiksbeperkingen
 17. Verhouding tussen de Partijen
 18. Kennisgeving
 19. Toepasselijk recht
 20. Federale overheidsbepalingen inzake eindgebruik
 21. Ethisch gedrag en naleving
 22. Overleving
 23. Definities

Algemene voorwaarden